Stypendium w deklaracji PIT. Kiedy trzeba pamiętać o rozliczeniu podatkowym?

Stypendium w deklaracji PIT. Kiedy trzeba pamiętać o rozliczeniu podatkowym?

Wypłacone stypendium stanowi dochód podatnika, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czasami jednak stypendyści nie muszą składać deklaracji podatkowej PIT, jeżeli stypendium jest ich jedynym źródłem dochodu, a dany rodzaj stypendium został wymieniony w ustawie podatkowej jako zwolniony z opodatkowania.

Zwolnienie z opodatkowania

Większość stypendiów dla uczniów i studentów podlega całkowitemu zwolnieniu z opodatkowania. Należą do nich, między innymi, stypendia:

  • naukowe,
  • przyznawane za wyniki w nauce na specjalnych zasadach,
  • przyznawane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym,
  • socjalne,
  • przyznawane w ramach programu Erasmus +.

W takich przypadkach stypendysta nie otrzymuje od płatnika dokumentu PIT-11, na podstawie którego wypełnia się deklarację podatkową PIT. Warto podkreślić, że podatnik zwolniony jest z obowiązku złożenia deklaracji PIT, jeżeli stypendia z wyżej wymienionych tytułów są jego jedynym źródłem dochodów. Jeżeli przykładowo pobiera stypendium i jednocześnie pracuje bądź też uzyskuje dochody z innych źródeł, będzie zobowiązany do złożenia deklaracji zeznania podatkowego.

Kiedy należy złożyć deklarację? 

Deklarację PIT należy złożyć w sytuacji, gdy dochody ze stypendium zostały uzyskane na zasadach ogólnych wynikających z uchwały jednostki samorządowej bądź też regulaminu pozarządowej organizacji pożytku publicznego. Stypendysta składa zeznanie podatkowe, jeśli jego stypendium wynosiło powyżej 3,8 tysiąca złotych. Podatek nie zostanie jednak zapłacony od całości dochodu, a jedynie kwoty, która przekroczyła 3,8 tysiąca. Przykładowo, jeżeli stypendysta uzyskał 5 tysięcy złotych w ciągu roku, podatek zapłaci jedynie od 1,2 tysiąca. Warto pamiętać, że deklaracja musi zostać złożona do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie.

Pomoc biura rachunkowego

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z obowiązkiem złożenia deklaracji PIT w wyniku pobierania stypendium, dobrze jest udać się po profesjonalną poradę do doświadczonego księgowego. Zarówno uczniowie, rodzice uczniów pobierających stypendium, studenci, jak i osoby uzyskujące dochody z jakichkolwiek innych źródeł mogą liczyć na fachową pomoc. Pracownicy biura księgowego pomogą złożyć poprawnie deklarację w ustawowym terminie. Warto pamiętać, że niezłożenie zeznania podatkowego bądź jego wadliwe złożenie może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, dlatego w kontekście deklaracji PIT dobrze jest zaufać doświadczonym księgowym.